دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری بیانیه داد/#فارسیوطنماست

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری در اعتراض به تفرقه افکنی‌های بنگاه خبری بی‌بی‌سی فارسی بیانیه داد. متن این بیانیه به شرح زیر است؛

زبان، محور فرهنگ و شناخت است و زبان فارسی، محور تمدن‌سازی دوهزارساله در جادۀ ابریشم بوده است‌. این زبان، در جایگاه زبان میانجی، نخستین امپراتوری فرهنگی‌زبانی را ایجاد کرده و همۀ اقوام این مسیر فرهنگی‌تجاری را به هم مرتبط کرده است. فارسی در دادوستد با همۀ فرهنگ‌ها و قومیت‌ها و زبان‌ها، نخستین جریان فرهنگی فراملیتی را سامان داده و هم آن فرهنگ‌ها را برآورده و هم خود را پرباروبر کرده است. در جغرافیای ایران امروز، همۀ اقوام با افتخار در کنار هم زیسته‌اند و با زبان فارسی به همدیگر وصل شده‌اند.

دراین‌بین، استعمارگران در ۴۰۰ سال گذشته، کوشش‌های جدی و راهبردی کرده‌اند که این محور را از میان بردارند یا خط فارسی را عوض کنند یا آن را تضعیف و پوک کنند. حذف زبان فارسی در هند، تغییر خط در ترکیه و قفقاز و تاجیکستان، حذف و تضعیف زبان فارسی در پاکستان و افغانستان، همگی تلاش برای حذف زبان فارسی بوده است. برکشیدن زبان‌های محلی ضعیف و بدون ادبیات و معیارکردن آن‌ها، از راهبردهای استعمارگران برای اختلاف‌افکنی قومی و ایجاد گسست‌های فرهنگی و تمدنی بوده است. حذف زبان فارسی، در ظاهر، ملت‌سازی‌های جدید را هدف می‌گرفته و در باطن، راهبردی برای بریدن ریشه‌های فرهنگی قومی و محلی و در نهایت، برتری‌دادن به زبان انگلیسی بوده است. زبان‌های مادری و قومی، زبان‌های محلی و گویش‌ها و گونه‌های زبانی، همه و همه، نه‌تنها سرچشمه‌های زبان فارسی بوده‌اند که خود در کنار فارسی بالیده‌اند و برپا مانده‌اند.

اینکه امروزه نیز رسانه‌های دشمنان این زبان، لباس میش بر تن، کاسۀ داغ‌تر از آش شده‌اند و سنگ زبان‌های ایرانی را بر سینه می‌زنند، نه از سر دوستی با آن زبان‌ها و قومیت‌ها یا دشمنی با فارسی، بلکه همه در راستای برنامه‌های استعماری آنان است. باید پذیرفت که همچون بسیاری از زمینه‌های فرهنگی، در عرصۀ زبان نیز راه نرفته بسیار است و خطاکاری‌ها نیز کم نیست؛ بماند که بعضی از این خطاها میراث سیاست‌گذاری‌های غربگرایانۀ گذشتگان است که در عرصه‌های گوناگون، زبان‌های بومی و محلی و قومیت‌ها را تضعیف و تحقیر کردند. اما اینکه اجازه دهیم این آب گل‌آلود برای دشمنان این فرهنگ سکوی ماهیگیری شود، از وطن‌خواهی و اندیشۀ بجا دور است.

دفتر پاسداشت زبان فارسی ضمن اعتراض به عملکردهای تفرقه‌افکنانۀ شبکه‌های خارجی، از همۀ اقوام ایرانی و فارسی‌دوستان و کسانی که دل در گرو زبان فارسی و فرهنگ و زبان‌های ایرانی دارند، دعوت می‌کند برای گسترش و امروزی‌سازی و پایدارسازی زبان فارسی و زبان‌های قومی و محلی وارد عرصه شوند و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب و بی‌اثر کنند.

هشتگ #فارسیوطنماست در پاسخ به حرکت ضد ایرانی بی‌بی‌سی فارسی پیشنهاد می شود.

دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری بیانیه داد/#فارسیوطنماست