انجمن علمی رسانه ایران هیات مدیره خود را شناخت

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، بر اساس آراء اعلام شده سیدمهدی شریفی، حجت اله نیکی ملکی، قاسم صفائی نژاد، سیاوش صلواتیان، هاجر آصف، کیومرث حاج رحیمیان و سید نصراله ساداتی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و حمزه امیری و سمیه لبافی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره حائز اکثریت آراء شرکت کنندگان و معرفی شدند.

همچنین منصوره اخوان و مهدی قمصریان به عنوان بازرسان اصلی و محمدحسین اسماعیلی و سکینه صارمی به عنوان بازرسان علی البدل انجمن انتخاب شدند.

https://criticalstrike.ir/07/02/2022/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1/